Kritéria přijímání dětí pro šk. r. 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 1. Předmět úpravy
  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole jsou v souladu se
  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
  vzdělávání (školský zákon), v době kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání
  překročí stanovenou kapacitu školy.
 2. Kritéria pro přijímání
  K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s povinnou předškolní docházkou
  a děti s odloženou školní docházkou. Bez ohledu na bodové hodnocení.
  Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií uvedených v následující
  tabulce. V případě rovnosti bodů bude rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost
  před mladším). Děti, které dovrší 3 let věku do 31. 12. 2022 budou přijímány do naplnění
  stanoveného počtu dětí na třídu dle vyhlášky 14/2005 Sb., dle platných předpisů.

Pořadové číslo Kritéria pro přijetí Bodové ohodnocení 
1. Dítě, které dovrší 5let věku do 31. 8. 2022 a děti s odloženou školní docházkou 10 
2. Dítě, které dovrší 4 let věku do 31. 8. 2022  10 
3. Dítě, které dovrší 3 let věku do 31. 8. 2022  10 
4. Trvalý pobyt dítěte v obvodu města Ostravy*  
5. MŠ navštěvuje sourozenec  
6. Dítě, které nedovrší 3 let věku do 31. 8. 2022 
 Celkový počet bodů:  
*V případě změny bydliště, nutno doložit smlouvou o koupi, pronájmu bytu/domu či jiným dokumentem. 

3. Účinnost

V Ostravě – Hošťálkovicích dne 1. 4. 2022

Mgr. Radim Šink, ředitel školy