Zápis do MŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 do MŠ zřizovaných městskými obvody SMO

Jednotná forma zápisů na školní rok 2022/2023 probíhá na všech mateřských školách (MŠ) zřizovaných statutárním městem Ostrava.

TERMÍN ZÁPISU:

Zápis do MŠ Hošťálkovice proběhne od 2. do 6. května 2022 . 

2. 5. 2022 – 6:00 – 8:00, 10:00 – 13:00 (doručení žádosti do MŠ)

3. 5. 2022 – 6:00 – 8:00, 10:00 – 13:00 (doručení žádosti do MŠ)

4. 5. 2022 – 8:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ( v tento den je možno, kromě doručení žádosti do MŠ, také prohlídka školky. Vítané jsou i vaše děti).

5. 5. 2022 – 6:00 – 8:00, 10:00 – 13:00 (doručení žádosti do MŠ)

6. 5. 2022 – 6:00 – 8:00, 10:00 – 12:00 (doručení žádosti do MŠ)

Žádosti předávejte zástupkyni ředitele pro MŠ Bc. Tereze Vojtkové.

V tyto určené dny je nutno podat žádost osobně nebo doručit dle postupu uvedeného níže!!!

REGISTRACE ŽÁDOSTÍ PŘES PORTÁL PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – OD 18. 4. 2022

(Odkaz na portál mateřských škol, kde najdete žádosti do MŠ, je na konci stránky).

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

 • Formulář si předvyplníte na Portále v sekci Žádosti a příjímací řízení, uložíte na svůj počítač a vytisknete včetně Dokladu o očkování
 • V případě vašeho souhlasu s předregistrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo.
 • V nezbytných případech si lze žádost vyzvednout rovněž v prostorách zvolené MŠ po předchozí telefonické domluvě.

DOKLADY K ZÁPISU

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Doklad o očkování (příloha) potvrzený lékařem. Součástí tiskopisu je dále Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.
 • Kopie rodného listu dítěte (příloha)
 • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte (příloha)

Přílohy žádosti je možno doložit formou prosté kopie (sken). Mateřská škola je oprávněna si originály nebo ověřenou kopii dokumentů vyžádat v rámci správního řízení.

ZÁPIS

Originál žádosti a přílohy je zapotřebí doručit na příslušnou mateřskou školu.

MOŽNOSTI DORUČENÍ ŽÁDOSTI

 • osobním podáním do rukou ředitelky nebo určeného zaměstnance MŠ
  • v den zápisu (řádné zápisy pro školní rok 2022/2023)
 • do datové schránky mateřské školy – není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu MŠ
 • poštou

Upozornění: Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. V opačném případě není možno podání požadovat za platné a nelze zahájit řízení o přijetí dítěte.

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Stav žádosti lze ověřit na Portále předškolního vzdělávání SMO.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitel školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Termín sdělí zákonnému zástupci zástupkyně ředitele pro mateřskou školu individuálně.

Poučení účastníka v řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Účastník řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • má právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy v průběhu řízení (správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy)
 • má právo vyjádřit v řízení své stanovisko
 • pokud o to požádá, správní orgán mu poskytne informace o řízení (pokud zákon nestanoví jinak)
 • má právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům tohoto rozhodnutí (toto právo se neuplatní, pokud se žádosti v plném rozsahu vyhovuje, nebo se účastník tohoto práva vzdal)
 • účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne
 • má právo nahlížet do spisu, právo činit si výpisy a právo, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho částí; nevidomým osobám bude obsah spisu přečten; na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu; správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce
 • může namítat podjatost úřední osoby (osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu), jakmile se o ní dozví
 • je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti
 • účastník si může zvolit zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí; v téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce

Další informace pro účastníka řízení:

 • v řízení provádějí úkony správního orgánu úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu (oprávněné úřední osoby)
 • správní orgán na požádání účastníka řízení informuje, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou; oprávněná úřední osoba na požádání účastníka řízení sdělí své jméno, příjmení, služební/obdobné označení a zařazení v rámci správního orgánu
 • v řízení se jedná v českém jazyce (účastníci řízení mohou jednat a písemnosti předkládat i v jazyce slovenském)
 • písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí, že takový překlad nevyžaduje
 • každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady
 • občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má právo před správním orgánem činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny; nemá-li správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, obstará si tento občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků (náklady tlumočení a náklady na pořízení překladu v tomto případě nese správního orgán)
 • neslyšícím uživatelům českého znakového jazyka správní orgán ustanoví tlumočníka českého znakového jazyka podle zvláštního zákona; neslyšící osobě preferující český jazyk ustanoví prostředníka, který je schopen se s ní dorozumět pomocí komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka dle její vlastní volby; osobě hluchoslepé bude ustanoven prostředník, který je schopen se s ní dorozumět pomocí komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob dle její vlastní volby

Odkaz na stránky portálu mateřských školy https://ms.ostrava.cz/booking/