Organizace školy 4. 1. – 22. 1. 2021

Provoz základních škol od 4. do 22. 1. 2020:


Je povolena osobní přítomnost pouze žáků  1. a 2. ročníku základních škol. 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Pro všechny ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem z domu. Pokud se žák výuky neúčastní, je zákonný zástupce povinen jej omluvit. 

Zkontrolujte, prosím, internetové připojení a funkčnost mikrofonu a kamery zařízení vašich dětí, ať můžeme online pracovat co nejlépe. Děkujeme.

Vyučování začíná v 8:00. Prezenčně bude probíhat v 1. a 2. třídě dle provizorního  rozvrhu (stále je zakázán zpěv a tělesná výchova). Žáci 3. – 9. ročníku mají rozvrh stálý – jen nemají Tv, Hv…….. S  rozvrhem a s časovým harmonogramem vás obeznámí TU.

Základní škola bude otevřena od 7:30, kdy žáci půjdou  po přezutí a převlečení rovnou do své učebny.  V prostoru šaten je dovoleno se zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu. Ranní družina bude v provozu pouze pro žáky 1. a 2. třídy.  

 

Během dopoledního vyučování bude v maximální míře zařazeno větrání a pobyt na čerstvém vzduchu (za vhodného počasí i výuka). Prosíme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením.

Žáci se budou stravovat podle připraveného harmonogramu, každá třída se stravuje samostatně.

Všichni žáci, kteří od  4. 1. nastoupí k prezenční výuce jsou automaticky přihlášeni ke stravování. Viz stránky školní jídelny.

Na vyučování navazuje provoz školní družiny.  Pro provoz ŠD platí podmínka zachování homogennosti oddělení – v jednom oddělení mohou být pouze žáci, kteří spolu chodí také do třídy. Není tedy možné v rámci školní družiny míchat mezi sebou žáky z různých tříd.

Znovu připomínáme, že také ve školní družině platí pravidla nošení ochrany úst a nosu. Družina bude maximálně využívat prostory školní zahrady a hřiště pro pobyt venku. Prosíme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením.

Stále také platí zákaz vstupu dospělých osob (rodičů,…) do budovy školy.                                 Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo
školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.