Výchovný poradce

Mgr. Hana Demlová

hdemlova@zsvyhledy.cz

Mgr. Radim Šink – kariérové poradenství

rsink@zsvyhledy.cz

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK – INFORMACE

Vážení rodiče,

dnes 24. 4. 2019 dostali žáci lístky s potvrzením, že mohu zápisový lístek předat žákům. Toto potvrzení vyplňte a podepište a obratem pošlete zpět. 

Poté žákům předám potvrzené ZÁPISOVÉ LÍSTKY.

Děkuji.

Radim Šink

Pravidla odevzdání zápisového lístku jsou stanovena § 60g školského zákona.

Uchazeči ke vzdělávání ve střední škole v denní formě vzdělávání (nikoli ve formě večerní, dálkové, distanční nebo kombinované) musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Z uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání v denní formě vzdělávání, neodevzdávají zápisový lístek ti uchazeči, kteří se budou vzdělávat v rámci nástavbového nebo zkráceného studia.

Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním (tj. desátým) dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Z uvedeného pravidla existují dvě výjimky.

Podle první výjimky může uchazeč uplatnit zápisový lístek víckrát než jednou (tj. odevzdat zápisový lístek ve škole, ve které byl přijat ke vzdělávání, vzít jej zpět a znovu jej odevzdat na jiné škole), pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom pro uplatnění uvedené výjimky není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč přijat.
Podle druhé výjimky uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (tj. podle § 62 školského zákona) nebo v konzervatoři (tj. podle § 88 školského zákona), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky (tj. do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62) nebo do jiného oboru vzdělání, než je obor vzdělání konzervatoře (tj. do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 88 školského zákona). V tomto případě školský zákon nepodmiňuje zpětvzetí zápisového lístku a následné uplatnění zápisového lístku v oboru vzdělávání bez talentové zkoušky tím, že uchazeč byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na obor bez talentové zkoušky. Přitom pro uplatnění uvedené výjimky není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč přijat.
Pokud dojde k souběhu uvedených výjimek (případů, kdy lze vzít zpět zápisový lístek), pak lze uvést údaje o zápisu uchazeče na další školu v zápisovém lístku na druhé straně tiskopisu (§ 17 odst. 6 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Jedná se např. o situaci, kdy

uchazeč byl přijat ve škole A do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a v této škole odevzdal zápisový lístek poprvé;
následně podal dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky;
na jednu z uvedených škol, školu B, byl přijat, na druhé škole, škole C, nebyl přijat a podal odvolání,
uchazeč vzal zpět zápisový lístek ze školy A a odevzdal zápisový lístek podruhé ve škole B, ve které byl přijat ke vzdělávání,
následně byl přijat na základě odvolání na škole C, vzal zápisový lístek zpět podruhé, a to ze školy B, a odevzdal jej potřetí na střední škole, ve které byl přijat na základě odvolání, tj. ve škole C.

 

Radim Šink, 725 059 530