Beseda se spisovatelem M. Vieweghem, Dům knihy Ostrava, 2. 12. 2016